Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że Investment Partners Spółka Akcyjna (zwana dalej Partners) przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Informacje o podmiocie przetwarzającym dane osobowe
Administratorem danych osobowych, przekazanych przez naszych klientów w treści przedkładanych dokumentów, w Analizie finansowej lub innych danych, które uzyskane zostaną w celu świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jest Investment Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-062), ul. J. Kilińskiego 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 408513. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe. W trakcie wykonywania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również takich danych jak treści wypełnionych przez klienta formularzy (analiza finansowa).

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Investment Partners Spółka Akcyjna jako administrator, przekazane dane osobowe, przetwarza w następujących celach:
  a. w celu prawidłowego świadczenia naszych usług (realizacji umowy); podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. w celu wykonywania obowiązków ciążących na nas ustawowych; podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6
  ust. 1 lit. c RODO),
  c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia naszych usług. Odmowa ich podania wiąże się z niemożnością świadczenia usług.
 2. Profilowanie
  Investment Partners Spółka Akcyjna jako Administrator opracowuje dane osobowe manualnie i w sposób zautomatyzowany, sam i za pośrednictwem podmiotów przetwarzających. Gdy dochodzi do procesu podejmowania decyzji, który mógłby mieć wpływ na Państwa prawa, zawsze dokonują ich ludzie i nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych czy profilowania.
 3. Okres przechowywania danych
  Jako Administrator Investment Partners Spółka Akcyjna będzie przechowywać dane osobowe przez cały czas wzajemnej współpracy (trwania umowy z danym podmiotem danych osobowych), a w przypadku jej zakończenia, dane osobowe będą przechowywane w dalszym ciągu w celu realizacji naszych obowiązków prawnych, oraz z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy (ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi) przez okres istnienia tych obowiązków oraz przedawnienia roszczeń, nie krócej niż 10 lat. Po upływie okresu przechowywania, dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dostęp do przetwarzanych przez Investment Partners Spółka Akcyjna jako administratora danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  • Upoważnieni pracownicy Administratora i planerzy finansowi Administratora,
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (np. dostawcy usług księgowych, dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności i obsługi prawnej, operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi). Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Investment Pa Spółka Akcyjna jako administratora z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe – prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
  b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz nie chce aby dane te zostały od razu usunięte, lub w przypadku gdy są mu potrzebne dłużej niż zakładany okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi),
  c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie ,(w tym także udostępnienie) danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych jakie odbywało się w oparciu o tą przesłankę przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
  d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  e) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tzn. otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnym formacie możliwym do odczytu maszynowego, a także do przekazania ich innemu Administratorowi danych, (prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie zgody lub zawartej
  z nią umowy i mających postać elektroniczną),
  f) prawa do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych
  interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  g) prawa do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym wobec ich profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z
  marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 6. Ochrona Danych
  Investment Partners Spółka Akcyjna jako administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można
  kontaktować się z Investment Partners Spółka Akcyjna jako administratorem, korespondencyjnie na adres: ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice, lub na adres email: kontakt@inpartners.pl
  Osoba, której dane dotyczą ma też prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Investment Partners Spółka Akcyjna jako administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Investment Partners Spółka Akcyjna jako przetwarzający (procesor)
  Informujemy nadto, że w odniesieniu do danych osobowych wpisywanych do formularzy partnerów handlowych (w toku zawierania umów na poszczególne produkty finansowe) Investment Partners S.A. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe (procesorem) w związku z umownym powierzeniem ich przetwarzania przez partnerów handlowych. Jako podmiot przetwarzający przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie umów z naszymi partnerami handlowymi i zgodnie z ich wskazówkami i instrukcjami, a także zgodnie z wymogami RODO.